نرم افزارها

نرم افزار انتخاب فن -Rovent

با نرم افزار انتخاب فن ما - Rovent  نقاط عملکرد فن های خاص می تواند بیش از 1.700 مدل فن ساخته شده را نشان دهد. علاوه بر این مستندات دقیق فن های انتخاب شده موجود می باشد. این نرم افزار به طور منظم و خودکار به روز رسانی شده و نگهداری می شود.

 

 

 

 

 

 

 

RoVent / Version 4.1.1.6 (96,2 MB)