فن های پشت بامی

 فن های پشت بامی با موتور EC (مدل DV/S....G- DVW/S.....G)
مشخصات
- حداکثر دبی: m3/h 11.500
- قطر پروانه: 310 - 630 میلی متر
- خروجی عمودی
- تکنولوژی بسیار کارآمد EC
- پروانه منحنی بکوارد (Backward)
- سوئیچ ON/OFF
- سطح محفظه با قابلیت Weatherproof
- نصب آسان
- دارای سیستم کنترل داخلی
- با قابلیت 100% کنترل سرعت
- سنسور فشار یکپارچه ( مدل : کنترل فشار)
  
 
  
فن های پشت بامی (مدل DV/S - DVW/S)
مشخصات
- حداکثر دبی : 20.000m3/h
- قطر پروانه : 190 - 710 میلی متر
- خروجی عمودی
- پروانه منحنی بکوارد (Backward)
- تنوع مدل
- سطح محفظه با قابلیت Weatherproof
- نصب آسان
 
  
 
  
 فن های پشت بامی  (مدل DH- DHW)
مشخصات
- حداکثر دبی: 15.500m3/h
- قطر پروانه : 190-630 میلی متر
- خروجی افقی
- پروانه منحنی بکوارد (Backward)
- سطح محفظه با قابلیت Weatherproof
- نصب آسان

فن های پشت بامی با موتور استاندارد IEC ( مدل DVN/S- DVWN/S)
مشخصات
- حداکثر دبی:  m3/h36000
- قطر پروانه : 310 - 900 میلی متر
- خروجی عمودی
- موتور استاندارد IEC
- مناسب برای انتقال دماهای بسیار بالا
- پروانه منحنی بکوارد Backward
- تنوع مدل
- سطح محفظه با قابلیت Weatherproof
- نصب آسان