محصولات با کاربرد صنعتی

در سال 2010، تقریبا 7 میلیون مردم در صنعت و بخش تولید در آلمان بر طبق انجمن ملی آمار مشغول به فعالیت بودند. تعداد زیادی از کارکنان و کارفرمایان زمان خود را بطور کامل و یا تا حدودی در کارگاه های آموزشی ریخته گری ، سالن های تولید یا انبار صرف می کردند. آلودگی و گرمایش هوا ی ناشی از کار ، یک مشکل رو به رشد در صنعت است. تبادل هوای تازه ، یک مسئله بزرگ در هنگام برنامه ریزی ساخت و ساز جدید و یا نوسازی سالن های صنعتی قدیمی تر می باشد.

محصولات ما برای تهویه صنعتی بخش های مختلف صنعتی جهت ایجاد هوای تازه ارائه شده است که نتیجه بهبود یافتن شرایط هوای این بخش است.