فن ها با موتور EC

رزنبرگ با داشتن فن های EC درایو در محدوده فن های استاندارد ، فن هایی با کاربرد OEM و فن های مورد استفاده در تهویه ، ازدیاد بازدهی انرژی را عرضه می کند.

مدار باز

در حالت عملکرد مدار باز سرعت فن می تواند به صورت Stepless  از محدوده 0-10 ولت یا 4-20 میلی آمپر شروع به کار کند. فن های EC با قسمتهای الکترونیکی یکپارچه قابلیت کنترل سرعت از 0 تا  100% سرعت اسمی را دارا باشد.

مدار بسته

در حالت عملکردی مدار بسته فن های EC مقدار اندازه گیری شده واقعی را با مقدار اسمی مقایسه کرده و سرعت را بر طبق نیازمندی تنظیم کند. مقادیر اندازه گیری شده (فشار - حجم هوای جریان یافته - دما - CO2 , .....) میبایست در سیگنال الکترونیکی 0-10 ولت یا 4 - 20 میلی آمپر موجود باشد.

عملکرد BUS

در حالت عملکردی BUS فن های EC می تواند با در نظر گرفتن RS-485 به صورت یک سیستم یکپارچه در نظر گرفته شود.

ECParam

با نرم افزار رایگان رزنبرگ ECParam میتوان در فن های EC  با استفاده از یک تعدیل کننده USB را به RS485 تغییرات به وجود آورد. شرایط عملکردی حاضر می تواند در (تغییر Mode عملکردی - تنظیم یک سرعت Minimum یا Maximum مشخص و موارد دیگر) مطالعه شود.

 

انواع فن ها با موتورهای EC که موجود می باشند :

>> فن های سانتریفیوژ

>> فن های اکسیال

>> فن های کانالی

>> فن های پشت بامی

>> فن باکس ها

>> پلاگ فن ها