سالن تولید و انبار

تهویه مطلوب در ساختمان های صنعتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به سقف بلند، سالن های بزرگ تولید و انبارها مشکل به سرعت سرد شدن مخصوصا در زمستان وجود دارد . شرکت های تولیدی در تلاش هستند تا در حد امکان محدوده تولیدات خود را گسترش دهند. به همین دلیل دستگاه های هواساز از آنجائیکه موانعی هستند در سالن های تولید ، رزنبرگ با طراحی فن های پشت بامی و دستگاه های هواساز ٌweather proof این سیستم های تهویه را به قسمتهای استفاده نشده منتقل کرده است.
درب سالن ها در ساختمانهای صنعتی چند بار در روز باز می شود. در نتیجه تبادل توده هوای بیرون و درون باعث از دست رفتن مقدرا قابل توجهی انرژی می شود. عملکرد موثر پرده هوا برای این درب ها به از دست رفتن انرژی پایان می دهد. دو تا محدوده با یک مانع هوای نامرئی از هم جدا می شوند. هزینه های گرمایشی کمتر ، جریان هوای سرد کمتر و نگهداری از هوای داخل ساختمان موجبات به وجود آمدن آسایش بیشتر با هزینه کمتر را فراهم می آورد.