صنعت الکترونیک

تغییر ساختار که دستاورد روند رو به رشد در پیشرفت صنعتی می باشد. منجر به افزایش روز به روز شرکت های الکترونیک محور می باشد. غبار و دیگر آلاینده ها در هوا به طور فزاینده برای این بخش های حساس ایجاد مشکل می کنند . تصفیه به کمک فن ها به عنوان یکی از اجزای دستگاههای هواساز می توانند این ذرات غبار و ریزگرد موجود در هوا را حذف کنند. به عنوان یکی از اجزای مورد نیاز فن ها ی با تکنولوژی  EC- Free Running Impellersبطور عمده توسط ظرفیت آنها  و بی صدا بودن و بازدهی بالا در حین عملکرد قابل تشخیص می باشند.