حفاظت در برابر انفجار

در پروسه های کاری جاهائیکه گازهای قابل انفجار به محیط منتشر می شوند بسیار ضروری است که آنها را به صورت امن و حرفه ای از محیط خارج کنیم. این امر نیازمند بررسی راهنمای مخصوص است که در حیطه محصولات ما برای ضد انفجارها در نظر گرفته شده است. هواساز Airbox ما برای انتقال گازهای قابل انفجار طراحی شده است که این استاندارد RLT 02 را تامین می کند.(فدراسیون سازندگان هواسازها)
هر ذو فن در دستگاه هواساز Airbox در محدوده تولیدات با طراحی ضد انفجار موجود می باشد. مشخصات Ex- Zone گروه گاز و کلاس حرارتی از معیار مهم انتخاب تجهیز مناسب می باشد.