تولید هوای فشرده

اجزای کمپرسورهای بزرگ که در صنعت استفاده می شوند چه نوع screw و یا کمپرسورهای Piston  باشند نیاز به محافظت در برابر زیاد از حد گرم شدن دارند. فن های قدرتمند ما برای این قطعات حساس حتی د رابعاد بسیار محدود نیز خنک کاری مطلوب را به عمل می آورد. از ملزومات این فن ها تحمل دمای بسیار بالایی که توسط کامپکتورهای موجود در کمپرسور به علاوه تراکم قدرت موجود تولید می شود می باشد. این شرایط مخصوص در هر دو نوع فن آکسیال و سانتریفیوژ اعمال می شود.