ساختار محفظه سوئیچ

در ساختمان های بزرگ با شبکه الکترونیکی پیچیده به منظور بررسی بهتر به سیستم مدیریت مرکزی نیاز می باشد. کنترل و تنظیم این سیستم با استفاده از محفظه های سوئیچ میسر می باشد. در صورت عملکرد نادرست محفظه سوئیچها خسارتهای جدی به بار می آید.
از آنجا که تریگر (trigger) موجود در محفظه سوئیچ به طور مداوم بیش از حد گرم می شود ممکن است به اجزای الکتریکی آسیب برساند. برای غلبه بر این مشکل ما یک سیستم خنک کننده با فن های با بازدهی بالا چه برای کنترل کننده و یا اینورترها پیشنهاد می کنیم.
طراحی فن های رزنبرگ به گونه ای می باشد که محفظه سوئیچ صرف نظر از ابعاد محدود آن به طور مستقیم خنک شود.